Wat was ook alweer de bedoeling, lieve overheid, toen we onder uw leiding in de jaren zestig massaal overstapten op aardgas? Ik vermoed dat u iedereen van een comfortabel en warm huis wilde voorzien? U wilde een voordelig en veilig netwerk van energievoorziening voor ieder verzorgen? Wij wilden dit ongetwijfeld ook.

U heeft toen systemen opgezet om dit te realiseren. In de eerste plaats een fysiek systeem voor de winning en distributie. Daarnaast richtte u ook een organisatorisch systeem in. U sloot publiek-private samenwerkingen voor de winning van het gas en met regionale energiebedrijven werkte u aan de distributie. …

Else Boutkan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store